استاکفاش
استاکفاش
گفتگوی رئیس انجمن کارگری کارگران کفاش مشهد با روزنامه قدس

گفتگوی رئیس انجمن کارگری کارگران کفاش مشهد با روزنامه قدس

گفتگوی رئیس انجمن کارگری کارگران کفاش مشهد با روزنامه قدس

سعید افشاران به استناد آمارهای رسمی در سال ۹۹ سهم جمعیت بیکار دانشآموختگان آمـوزش عالی از کل بیکاران ۹.۳۸ درصد بوده اســـت، از سـویـی همین آمــارهــا مـیگـویـد 70 درصــد بـیـکـاران دانشگاهی مـهـارتهـای الزم را نـدارنـد و تعدادی از آنهـا هم که تخصص دارنـد روحیه کارجویی و کارآفرینی ندارند.
بــرای پـایـان دادن بـه ایـن وضعیت باید ضمن تغییر ذائقه جوانان، انگیزه گرایش آنها به شاخههای مهارتی را ایجاد کرد. صفحه جامعه سعی دارد ضمن گفتوگو با برخی از فعاالن حوزه کارگری، به معرفی برخی از مشاغل و ویژگیهای آنها بپردازد و از این طریق سهمی در معرفی و ارائـه نظام پویای مهارتآموزی غیررسمی جایگزین ایفا کند.

بــــرای شــــروع بــه ســــراغ سـیـد محمد حسینی رفـتـیـم. آقـا محمد 43 ساله اسـت و دیپلم ریاضی دارد. از سـال ۱۳۷۹ وارد حرفه کفاشی شـده و خـودش میگوید در ۶ مـاه رشته پستاییسازی)کارتمام کنی( را آموخته و از همان سال به عنوان
استادکار مشغول به این کار است. او معتقد است برای کفاش خوب شدن باید تالش کرد، خوب دوید و به اصطالح باید کفش پاره کرد.

بقیه گفتوگو را خودتان بخوانید.

◾ آقای حسینی، واژه »کفاشی« چه گسترهای را شامل میشود؟ به افــرادی که در کارگاههای تولید کفش مشغول هستند کفاش میگویند. این عده کارهایی مثل برش زدن )کاربری(، نازک کردن چرم و چسباندن تکههای رویه )پستاییسازی(، چـرم رویــه را روی قالب کشیدن )پیشکاری(، چسباندن زیــره کفش بـه رویــه )نعلکی یـا زیــره چـسـبـان(، درآوردن قالب واکـس و رنگ زدن رویـه و تمیزکاری کار )پرداخت( را انجام میدهند.

◾ما به کسانی که کفشمان را برای تعمیر به آنها میدهیم هم کفاش میگوییم. به کسانی که کفش تعمیر میکنند، تعمیری یا خدماتی گفته میشود که در گذشته به آنها پینهدوز هم میگفتند.

◾مهارت حرفه کفاشی را چطور باید بدست آورد؛ به تعبیری چقدر زمان الزم است فردی با تحصیالت و هوش متوسط این حرفه را زیر نظر استادکار بیاموزد؟ اگر کسی بخواهد تمام کار کفش را یاد بگیرد شاید دو تا چهار سال زمان ببرد؛ ولی الان کمتر کسی تمام کار کفش را خودش به تنهایی انجام میدهد و در هر کاری استادکار جداگانه ای ً یکسال زمان میبرد تا در آن هر کار را انجام میدهد و تقریبا حرفه استاد کفاش شود. مهارت کفاشی را از طریق شاگردی)تجربی( باید کسب کرد زیرا روشهای تئوری آشنایی افراد را بالا میبرد نه هنر کارگری را. اما معمولا بین۶ ماه تا یک سال بستگی به هوش و پشتکار افراد دارد. در مـواردی هم بعضی افراد به خاطر رسیدن به درآمد،۶ ماه کار را یاد میگیرند.
◾برای دوخت هر کفش به چه مواد اولیهای نیاز دارید؟
برای تکمیل شدن کفش چرمی به چرم، آستر، چسب )سه
نوع چسب( نخ، یراق، مواد شوینده، قدک، زیره، واکس و رنگ
احتیاج داریم.
◾دوخت هر کفش چقدر برایتان تمام میشود؟
قیمت تمام شده کفش چرمی از 170 هزار تومان تا 500 هزار
تومان است.
◾برای راهاندازی یک کارگاه ابتدایی تولید کفش چقدر سرمایه
الزم داریم؟
دستکم 150 میلیون تومان.
◾این سرمایه برای تهیه چه لوازم و تجهیزاتی است؟
چرخ، میز پرس، قالب جنس کار، رهن یا اجاره کارگاه.
◾چند نفر باید در این مجموعه به سرمایهگذار کمک کنند؟
کار را ابتدا میتوان با سه استادکار شروع کرد ولی اگه قرار باشد
تیراژکار باال برود باید به همان نسبت هم استادکار یا بردست
اضافه شود.
◾چقدر زمان الزم است تا سرمایه اولیه به سودآوری برسد؟
برای سوددهی به دستکم سه ماه زمان نیاز داریم.
◾یک کفش خوب و ایدهآل از نظر شما و به قولی پیشنهاد
سرآشپز چه ویژگیهایی دارد؟
کفش ایـده آل اول از همه به جنس مناسب، زیر کار کفش
و زمانی که استادکفاش بـرای تکمیل و درسـت کـردن کفش
میگذارد بستگی دارد؛ حاال یک نفر با سلیقه کار میکند و
یک نفر فقط میخواهد کار زودتر تمام شود.
◾مشکالتی که در حال حاضر بازار کار کفاشی با آن رو به رو
است چیست؟
مسائل مربوط به کارگر)بیمه، دستمزد و…(، ثبات قیمت
نداشتن جنس اولیه و فروش، کپی شدن کارها.
◾تقاضا و ذائقه مشتریان کفش چه تفاوتی نسبت به
گذشته پیدا کرده است؟
مشتریان امــروزی بیشتر به دنبال کفش شیک، راحـت و
ارزانتر هستند و بیشترشان به کیفیت واقعی آن توجه ندارند.
◾در بازار ایران کفش چه کشورهایی فروخته میشود؟
کفشهای چین، ویتنام، کره و بهصورت محدود هم کفشهای
ترکیه و ایتالیا.
◾کفشهای ایرانی و خارجی چه تفاوتهایی با هم دارند؟
کفشهای خـارجـی برند هستند و کفشهای ایـرانـی چرم
بی نام. کفش خارجی با فناوری روز و زحمت کم تولید میشود؛
اما کفش چرم ایرانی بهصورت دستی با زحمت زیاد. کفش
ایرانی دارای تنوع زیاد و سبک خاص)قالب کفش( برای همه
نوع سلیقه است.
یکی از تـفـاوتهـای دیگر کفش ایـرانـی کیفیت آن نسبت
به قیمتش در بـازار اسـت. کار ایرانی جزو تولیدات سنتی و
دستدوز است.
◾از درآمد این شغل بگویید.
ً درآمد کفاشی نامعلوم است. یعنی بستگی به تعداد
معموال
کار تولید شده و مدیریت فـروش دارد اما بهطور کلی کفش
مردانه جفتی ۱۵هـزار تا ۵۰هزارتومان و کفش زنانه ۵هـزار تا
۲۰هزار تومان سود دارد.
◾دستمزد کارگران چقدر است؟
حداقل ۵ میلیون و حداکثر ۸ میلیون تومان.
◾نکتهای در مورد کفش برایمان بگویید که فکر میکنید
مصرف کنندگان ندانند؟
اگر قصد خرید کفش داریـد پیش از آن مقداری پیادهروی
کنید، این کار موجب میشود پا به اندازه کافی ورم کرده و کفش
مناسب پایتان را انتخاب کنید.
نکته دیگر اینکه کفش تخت)زیره(چرم برای افرادی که بیماری
قند دارند بسیار مفید است زیرا موجب کاهش تعریق پا میشود.
◾یک فوت کوزهگری از کارتان؟
کفش را پس از واکـس زدن روی حـرارت کم روی گاز بگیرید
و بعد با دستمال نخی روی آن بکشید. با این کار کفشتان
براقتر میشود

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. 0937****6885 ۱۷/ آبان / ۱۴۰۱ پاسخ

    استا کفاش ممنون از این گزارش آموزنده

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X