استاکفاش

تولید کفش بوسیله دستگاه لیزر

سلام به سایت اُستاکفاش خوش اومدید در این مطلب می خواهیم تولید کفش بوسیله دستگاه لیزر را بررسی کنیم همراه ما باشید. چرم یکی از اصلی ترین لوازم تولید کفش است که قیمت بالایی دارد چرم از پوست حیوانات تهیه می شود. مراحل ساخت چرم با پوست حیوانات، مراحل بسیار پیچیده و دقیقی دارد که به این فرایند […]

رتبه ایران در صادرات کفش

سلام به سایت اُستاکفاش خوش اومدید در این مطلب می خواهیم رتبه ایران در صادرات کفش را بررسی کنیم همراه ما باشید. علی لشگری عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران، با ارائه گزارشی، وضعیت صنعت کفش کشور را تعریف کرد. او با اشاره به اینکه چین، ویتنام، آلمان، بلژیک و ترکیه جزو پنج صادرکننده برتر کفش […]

گروه صنعتی کفش بلا

گروه صنعتی کفش بلا

سلام به سایت اُستاکفاش خوش اومدید در این مطلب می خواهیم گروه صنعتی کفش بلا را بررسی کنیم همراه ما باشید. (حسن عمید حضور) اهل کاشان 2 ساله بود پدرش را از دست داد. در سن 12 سالگی با مادرش به تهران آمدند. حسن بدون داشتن سواد و سرمایه فروشندگی دوره‌گردی را شروع کرد. حسن عمید حضور […]

تاریخچه کفش در ایران

تاریخچه کفش در ایران

سلام به سایت اُستاکفاش خوش اومدید در این مطلب می خواهیم تاریخچه کفش در ایران را بررسی کنیم همراه ما باشید. ﻛﻔﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺟﺰای ﭘﻮﺷﺎک، از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی ﺑـﺸﺮ ﺑـﻮده اﺳﺖ. در آﻏﺎز ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮی، ﭘﺎی اﻓـﺰار (کفش) ﺻـﺮﻓﺎً ﻧﻘـﺶ ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﻣـﺼﻮن ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎن را از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺟﻮی […]

X