استاکفاش

جرایم کارفرما در صورت بیمه نکردن کارگر

مطابق ماده 183 قانون کار، اگر کارفرما از بیمه کردن کارگر خودداری نماید علاوه بر اینکه وظیفه دارد کلیه حقوق مربوط به کارگر را پرداخت نماید باید یک جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه را نیز پرداخت کند. به عنوان مثال، اگر حق بیمه مبلغ هفتصد هزار تومان باشد و کارفرما […]

X